Filters:
clear
Country: Bulgaria

utility contractor in Bulgaria

About 19 results.

Сатис домоуправител

ulitsa "115-ta", 9010 Varna, Bulgaria

САТИС БЪЛГАРИЯ е фирма с дългогодишен опит и традиции. Работи по международно утвърдени стандарти и предлага комплексни услуги в сферата сградното управление и сигурността.

Integra group ltd

ulitsa "Yuri Venelin" 2, 1000 Sofia, Bulgaria

Èíòåãðà ãðóï, ïðîåêòè, åâðîôèíàíñèðàíå, ïèñàíå è óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè, ïðîåêòîóïðàâëåíèå, Ñòðóêòóðíè ôîíäîâå, ïðåâîäè, ëåãàëèçàöèÿ, ëåãàëèçàöèè, íà÷àëî, âèâàêîì, ìòåë, ãëîáóë, telenor, òåëåíîð, …

"Домоуправител България" ООД

ulitsa "Tsar Ivan Stratsimir" 2A, 9004 Varna, Bulgaria

ДомоуправителБГ предлага иновативно решение за собственици на апартаменти с инвестиционна цел - Пропърти мениджмънт услугата включва пълно обслужване.

Termocomplekt Ltd.

bulevard "Aleksandar Stamboliyski" 87, 1303 Sofia, Bulgaria

Термокомплект ООД - Проектиране | Консултиране | Производство | Монтаж | Ремонт | Поддръжка и сервиз на абонатни станции | Ремонт на абонатни станции І Модернизация на абонатни станции І Топлин…

Kmd

ulitsa "Bratya Buxton" 155, 4004 Plovdiv, Bulgaria

КМД ЕООД

ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово

булевард „3-ти март“ 53, 5304 Gabrovo, Bulgaria

EGroupware

Unclogging and video channels and pipelines for wastewater

ulitsa "Filip Simidov" 3Б, 5008 Veliko Tarnovo, Bulgaria

.: BGTop.net :. Топ класацията на българските сайтове, класирани според броя гласове. Предлага добавяне, редактиране и статистика. .: BGTop.net :. Bulgarian Top Sites List.

КМД

улица „Братя Бъкстон“ 155, 4004 Пловдив, Bulgaria

ЕВРОКАНАЛ ЕООД

улица „46-та“ 2, 1839 Враждебна, Bulgaria

Нелбо ЕАД

булевард Княз Ал Дондуков Корсаков 82, 1527 София, Bulgaria

Integra group ltd

улица „Юрий Венелин“ 2, 1000 София, Bulgaria

Термокомплект ООД

булевард „Александър Стамболийски“ 87, 1303 София, Bulgaria

ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово

булевард „3-ти март“ 53, 5304 Габрово, Bulgaria

Отпушване и видео на канали и тръбопроводи за отпадна вода

улица „Филип Симидов“ 3Б, 5008 Велико Търново, Bulgaria

Домоуправител Варна ООД

"ЛМ Офис Център" ет.1, офис 107, 9000 Варна, Bulgaria

Сатис домоуправител

улица „115-та“, 9010 Варна, Bulgaria

"Домоуправител България" ООД

улица „Цар Иван Срацимир“ 2A, 9004 Варна, Bulgaria

Housekeeper Varna Ltd.

"ЛМ Офис Център" ет.1, офис 107, 9000 Varna, Bulgaria

EVROKANAL Ltd.

ulitsa "46-ta" 2, 1839 Враждебна, Bulgaria
  • 1